Regulamin sklepu Z.U.H. NOWY ELEKTRONIK Henryk Faruga


tel. 33 816-46-63 wewn.142
wysylka@nowyelektronik.pl

Dokładamy wszelkich starań aby dostępność towarów na stronie internetowej pokrywała się z łącznymi ilościami w naszych magazynach (ilość dostępna w sklepie internetowym jest sumą ilości na wszystkich oddziałach), jednak ze względu na równoległą sprzedaż w wielu placówkach i w sklepie internetowym, aktualizacja stanów w sklepie internetowym następuje z opóźnieniem. Za powstałe niedogodności przepraszamy.


RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016

W trosce o Państwa dane osobowe oraz w związku z procedurami wdrożonymi w naszej firmie w związku z obowiązującym od 25.05.2018 roku terminem obowiązywania RODO ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 ) dostosowaliśmy regulamin sklepu internetowego www.nowyelektronik.pl do nowych wymogów.

Administratorem danych, przetwarzającym Państwa dane osobowe jest: Z.U.H. NOWY ELEKTRONIK Henryk Faruga, Rakoczy Maciej IT-Lemon

(I) Skąd mamy Państwa dane i w jakim celu je przetwarzamy ?

Państwa dane zarejestrowane podczas pierwszej rejestracji w naszym sklepie internetowym, na podstawie zgody, która została wówczas wyrażona. Podanie tych danych jest dobrowolne. Przetwarzamy je dane, by udostępnić funkcjonalności oferowane przez nasz sklep internetowy.

W przypadku złożenia zamówienia Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnego procesu reklamacyjnego. Będą przetwarzane również w celach podatkowych i rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klienci, którzy dopisali się do naszego newslettera to przetwarzamy Państwa dane również w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego e-maili w celach: informacyjnych, marketingowych, przedstawiania ofert handlowych i prowadzenia działań promocyjnych.

(II) Jakie dane przechowujemy

- Imię i nazwisko
- Nazwę firmy i NIP
- Dane teleadresowe i e-mail
- Adres protokołu internetowego użytkownika IP
- Inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadził w ramach korzystania z usług

(III) Czy przekazujemy Państwa dane innym podmiotom ?

Dane osobowe mogą zostać przekazane, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, zaufanym podmiotom współpracującym z firmą Z.U.H.Nowy Elektronik Henryk Faruga, tylko w celu realizacji złożonych zamówień, rozpatrywania reklamacji i w celach podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Państwa dane mogą zatem zostać przekazane w powyższych celach do firm przewozowych, firm obsługujących płatności internetowe lub serwisów na czas realizacji procedury reklamacyjnej.

Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa.
Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom.

(IV) Jak długo będziemy przetwarzać dane ?

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celu opisanego powyżej, a także w okresie

(V) Jakie prawa posiada osoba, której dane dotyczą ?

Klient podając swoje dane ma prawo do:
- żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych (tel: 338164663, mail: wysylka@nowyelektronik.pl)
- wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych do do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie swoich danych przez klienta jest niezbędne do realizacji celów opisanych w punkcie I. Bez ich podania firma Z.U.H.Nowy Elektronik Henryk Faruga nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług czy zrealizować zamówienia z użyciem sklepu internetowego www.nowyelektronik.pl

(VI) Czy przetwarzane przez nas dane osobowe są wykorzystywane do profilowania ?

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).


Spis treści

1. Wiadomości ogólne
2. Usługi w Sklepie Internetowym
3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
4. Sposoby płatności
5. Koszty i rodzaje odbioru produktu
6. Reklamacje produktów
7. Prawo odstąpienia od umowy
8. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
9. Dane osobowe w sklepie internetowym
10. Rekrutacja pracowników
11. Postanowienia końcowe

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umowy mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu zatem nie wyłączają ani ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy wiążących przepisów prawa. W przypadku wystąpienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

1. Wiadomości ogólne 

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.nowyelektronik.pl prowadzony przez firmę Z.U.H. Nowy Elektronik Henryk Faruga pod nr NIP:652-000-32-84 oraz REGON: 270220420 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wajdeloty 2, tel.(33) 816-46-63, 
z siedzibą pod adresem: 43-512 Bestwina, ul. Szkolna 5, 
adres poczty elektronicznej: wysylka@nowyelektronik.pl

1.2. Regulamin ten skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego

1.3. Administratorem bazy danych osobowych, zarejestrowanym w GIODO jest Rakoczy Maciej IT-Lemon. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje zastosowanych określeń i zwrotów:

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. 
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTAUSTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami). 
SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.nowyelektronik.pl na platformie sklepowej PrestaShop. 
PRODUKT – dostępny w Sklepie Internetowym przedmiot będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

USŁUGOBIORCA – klient korzystający lub zamierzająca korzystać z Sklepu Internetowego 
USŁUGODAWCA – właściciel firmy Z.U.H. Nowy Elektronik Henryk Faruga wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiejpod nr NIP:652-000-32-84 oraz REGON: 270220420,prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania obsługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz oddział główny pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wajdeloty 2, tel./fax.(33) 816-46-63, adres poczty elektronicznej:wysylka@nowyelektronik.pl
SPRZEDAWCA – wydelegowany przez właściciela firmy pracownik do obsługi sprzedaży
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający założenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do wirtualnego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, sposobu dostawy a także płatności.
KONTO – usługa elektroniczna zabezpieczona indywidualną nazwą użytkownika (adres e-mail) oraz hasłem podanym przez Usługobiorcę, zawierająca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

NEWSLETTER – elektroniczna usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.


2. Usługi w Sklepie Internetowym

2.1. Sklep Internetowy udostępnia następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter.

a) Konto – dostęp do Konta możliwy jest po wykonaniu trzech kolejnych czynności przez Usługobiorcę:

 • kliknięciu „Rejestracja” w oknie „Logowanie”
 • wypełnieniu w Formularzu Rejestracji wymaganych pól
 • kliknięciu pola „Zarejestruj się” kończący proces rejestracji.

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres e-mail będący nazwą użytkownika do logowania oraz adresem poczty w celach kontaktowych
 • Hasło dostępu do tworzonego konta
 • Ulicę z numerem lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Państwo
 • Numer telefonu kontaktowego

W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie pełnej nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wysylka@nowyelektronik.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wajdeloty 2, 43-300 Bielsko-Biała.


b) Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w chwili dodania przez Klienta pierwszego Produktu do wirtualnego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków:

 • wybraniu produktów i wrzuceniu ich do wirtualnego koszyka w Sklepie Internetowym o minimalnej wartości. Jeśli wartość minimalna nie zostanie uzyskana w zamówieniu zostanie wyświetlona informacja.
 • wybraniu i uzupełnieniu niezbędnych opcji z Formularza Zamówienia – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji podanych danych.
 • wybraniu dokumentu sprzedaży (Paragon lub Faktura VAT). W związku ze zmianą przepisów podatkowych od dnia 01.01.2020 nie ma możliwości wystawienia Faktury VAT do Paragonu w późniejszym terminie. Wybierając dokument sprzedaży Paragon Usługobiorca jednoznacznie rezygnuje z możliwości otrzymania Faktury VAT do tej transakcji.
 • kliknięciu przycisku „Potwierdzam zamówienie” kończącego składanie zamówienia

Formularz Zamówienia to usługa świadczona bezpłatnie i mająca charakter jednorazowy. Ulega zakończeniu w momencie złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularz Zamówienia albo z chwilą zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.


c) Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w oknie „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „OK”. Do Newslettera można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie Rejestracji Konta. Wówczas z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany do Newslettera.

Usługa Newsletter świadczona jest bezdpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wyrejestrowania się z Newslettera (rezygnacji) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wysylka@nowyelektronik.pl, pisemnie na adres: ul. Wajdeloty 2, 43-300 Bielsko-Biała lub przez podanie e-maila w oknie Newsletter z wybraną opcją „Wyrejestrowanie” i zatwierdzeniu klawiszem „OK”.

d) Facebook – wtyczka społecznościowa wybierana przez kliknięcie „Lubię to” w oknie z logo Facebook. Umożliwia obserwację profilu sklepu Nowy Elektronik na portalu społecznościowym Facebook. Wtyczka ta przeznaczona jest dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.


2.2. 
Wymagania techniczne wobec Usługobiorcy, niezbędne do współpracy z systemem Sklepu Internetowego, którym posługuje się Usługodawca: 

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
 • dostęp do poczty elektronicznej
 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej
 • zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768 pix lub większa. Przy niższych rozdzielczościach strona może nie zmieścić się na ekranie monitora
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystywania przez Usługobiorcę jakichkolwiek narzędzi wpływających na niewłaściwe działanie systemu Sklepu Internetowego.

2.4. Postępowanie reklamacyjne:

Reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego oraz Zamówień Internetowych (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać w następującej formie:

Usługobiorcy zaleca się w opisie reklamacji udzielenia informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności okoliczności, rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane powyżej mają formę zalecenia i nie wpływają na efekt reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. Warunki zawierania umowy sprzedaży 

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.b) Regulaminu. 

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich. Podane ceny, stosownie do opisu przy kwocie to ceny brutto lub brutto i netto. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień: 
a) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.b) Regulaminu.

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia/Rejestracji adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. 
c) Sprzedawca przygotowuje zamówione produkty i po ich skompletowaniu wysyła wiadomość na podany w trakcie składania Zamówienia/Rejestracji adres poczty elektronicznej Klienta będący równocześnie potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego 
b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.c) Regulaminu. 
Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.5 W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodów niezależnych od Sprzedawcy, np. produkty nie występują w żądanej ilości, a Klient dokonał Zamówienia przed aktualizacją stanów w Sklepie Internetowym, niezwłocznie ustalony zostanie z Klientem sposób rozwiązania zaistniałego problemu.

3.6 W sytuacji Zamówienia produktów, których wymiary gabarytowe lub masa uniemożliwia zrealizowanie wysyłki, klient zostanie poinformowany o innej możliwości odbioru Zamówienia. 

3.7 Każdy produkt posiada cenę określającą jego wartość i nie można zawrzeć wiążącej Umowy Sprzedaży jeśli w wyniku błędu w sklepie internetowym dla produktu wystąpi cena 0,00zł. Umowa Sprzedaży w Sklepie Internetowym na produkt opisany wartością 0,00zł jest nieważna.

4. Sposoby płatności 

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
b) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Konto bankowe :
BANK: BS CZECHOWICE Z/S BESTWINA
KONTO: 76 8453 0002 0009 8254 2000 0010 

d) Błyskawiczne Płatności Elektroniczne i płatności Kartą Płatniczą za pośrednictwem serwisu „PRZELEWY24”. Za płatności realizowane za pośrednictwem serwisu „PRZELEWY24” nie jest pobierana dodatkowa prowizja. Aktualne sposoby płatności „PRZELEWY24” określone są na stronie: http://www.przelewy24.pl

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu „PRZELEWY24”. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi Grupa:

PayPro SA 
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4500000zł

DialCom24 Sp. z o.o.
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1697000zł

4.2. Termin płatności:

a) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
b) W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 
c) W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze w oddziale, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w momencie odbioru zamówienia w oddziale firmy Nowy Elektronik.

5. Koszty i rodzaje odbioru produktu

5
.1. Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że w trakcie nawiązania Umowy Sprzedaży ustalono inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia oraz w potwierdzeniu zamówienia wysłanego w wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia/Rejestracji adres poczty elektronicznej Klienta.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w oddziale firmy Nowy Elektronik jest bezpłatny. Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o chęci zakupienia produktu z strony internetowej w podanej cenie, podając jego dokładną nazwę lub symbol (index).

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) Przesyłka pocztowa lub przesyłka pocztowa pobraniowa.
b) Przesyłka kurierska lub przesyłka kurierska pobraniowa.
c) Odbiór osobisty* dostępny pod adresami sklepów Nowy Elektronik:

 • Bielsko-Biała, ul. Wajdeloty 2, pn-pt 8-17, so 9-13, tel/fax 33 816-46-63
 • Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 36, pn-pt 9-17, tel/fax 33 816-46-70
 • Cieszyn, ul. Bednarska 3, pn-pt 9-17, so 9-13, tel/fax 33 858-37-22
 • Czechowice-Dziedzice, Narutowicza 79, pn-pt 9-17,  tel/fax 32 215-06-94
 • Tychy, Al. Piłsudskiego 12, pn-pt 9-17, so 9-13, tel/fax 32 217-89-02
 • Katowice, ul. Ordona 7,pn-pt 9-17, so 9-13, tel/fax 32 719-31-33
 • Żywiec, ul. Stefana Żeromskiego 4, pn-pt 9-17, so 9-13, tel/fax 33 863-80-51

* W przypadku odbioru osobistego zamówienie jest kompletowane przy stanowisku sprzedaży. Nie przygotowujemy zamówień wcześniej.

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, potwierdzonej stosowną wiadomością elektroniczną e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, zatwierdzający również przygotowanie pozycji złożonego Zamówienia.

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta 

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, potwierdzonej stosowną wiadomością elektroniczną e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, zatwierdzający również przygotowanie pozycji złożonego Zamówienia.


6. Reklamacje produktów 

UWAGA ! Sklep nie przyjmuje przesyłek REKLAMACYJNYCH od klientów na koszt odbiorcy i płatnych za pobraniem !

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone Ustawie

6.3. Informacja o Reklamacji może zostać złożona przez Klienta następująco:

 • pisemnie na adres: ul. Wajdeloty 2, 43-300 Bielsko-Biała
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty na adres:reklamacje@nowyelektronik.pl

6.4. Usługobiorcy zaleca się w opisie reklamacji udzielenia informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności okoliczności, rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane powyżej mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego produktu. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 

6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na własny koszt na adres:

Sklep Nowy Elektronik
ul. Wajdeloty 2
43-300 Bielsko-Biała.

Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. 

6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. powyższym Regulaminu nie narusza innych praw Klienta, o których mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 

6.8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

6.9. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. 

7. Prawo odstąpienia od umowy (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU) 

UWAGA ! Sklep nie przyjmuje przesyłek ZWROTNYCH od klientów na koszt odbiorcy i płatnych za pobraniem !

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.8. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

 • pisemnie na adres: Nowy Elektronik, ul. Wajdeloty 2, 43-300 Bielsko-Biała
 • w formie elektronicznej e-mailem za pośrednictwem poczty na adres:wysylka@nowyelektronik.pl


7.2. 
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy do Ustawy o Prawach Konsumenta znajdziesz TUTAJ

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.5. Sprzedawca ma obowiązek w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot Produktu proszę dokonać na adres: 
sklep Nowy Elektronik
43-300 Bielsko-Biała 
ul. Wajdeloty 2
tel.(33) 816-46-63
lub po wcześniejszym uzgodnieniu z działem sprzedaży wysyłkowej osobiście można dostarczyć produkt również do jednego z oddziałów firmy Z.U.H. Nowy Elektronik Henryk Faruga. Płatność zostanie rozliczona na podane przez Konsumenta konto.

7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, a także w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

7.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

c) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
d) Zgodnie z Art.3.1.p.10 Przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Ustawy tej nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych (50zł).

7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
i) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
j) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

8. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców 

8.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

8.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

8.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

8.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem / Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.


9. Dane osobowe w sklepie internetowym 

9.1. Administratorem bazy danych osobowych, zarejestrowanym w GIODO jest: Rakoczy Maciej IT-Lemon

9.2. Dane osobowe Usługobiorców / Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zamówień składanych pocztą elektroniczną na podstawie Sklepu Internetowego, zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy / Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

9.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

9.4. Usługobiorca / Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

a) pisemnie na adres: 
sklep Nowy Elektronik
43-300 Bielsko-Biała 
ul. Wajdeloty 2

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:wysylka@nowyelektronik.pl

Zarejestrowany klient, zmianę swoich danych może dokonać również samodzielnie po zalogowaniu się za swoje konto w sklepie www.nowyelektronik.pl

9.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

10. Rekrutacja pracowników - RODO

Ze względu na obowiązujące od 25.05.2018 r. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 o ochronie danych osobowych, prosimy aby dostarczone dokumenty CV i list motywacyjny zawierały niezbędną klauzulą związane z procesem rekrutacyjnym w firmie Z.U.H.Nowy Elektronik Henryk Faruga. Klauzula ta powinna być umieszczone na każdym dostarczonym dokumencie związanym z procedurą rekrutacyjną. Poniżej przykładowa treść:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. 

Administratorem danych oraz odbiorcą przetwarzającym Państwa dane osobowe jest: Z.U.H. NOWY ELEKTRONIK Henryk Faruga.
Celem przetwarzania danych osobowych kandydatów jest proces rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom.
Dane osobowe kandydatów wraz z dokumentami aplikacyjnymi będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
Kandydat podając swoje dane ma prawo do:
- żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych (tel: 338164663, mail: wysylka@nowyelektronik.pl)
- wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych do do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Postanowienia końcowe

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

b) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

c) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Uprzejmie informujemy, że pomimo dokonania wszelkich starań nie gwarantujemy , że publikowane materiały są wolne od błędów lub rozbieżności. Zdjęcia produktów, zamieszczone na naszych stronach internetowych, mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów znajdujących się aktualnie w sprzedaży. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.